Skip to content

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

(For English version, scroll down)

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laatimispäivä: 11.4.2024

Rekisterinpitäjä
Nammo Lapua Oy
Patruunatehtaantie 15
62100 Lapua, Finland

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tietosuojavastaava
Sirpaliisa Jussila
Äyritie 8 D, 01510 VANTAA
Puhelin: 050 5811 726
E-mail: dpo.finland@nammo.com

Rekisterin nimi

Nammo Lapua Oy / Muistakaa -valokuvanäyttelyn avajaiset

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään Muistakaa -valokuvanäyttelyn avajaisten järjestelyitä varten. Nimitiedot luovutetaan osallistujaluettelona tapahtuman järjestelyitä hoitaville tahoille. Rekisteritietoja ei käytetä muuhun kuin tässä selosteessa mainittuun tarkoitukseen. Tietoja ei luovuteta EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Muistakaa -valokuvanäyttelyn avajaisten järjestelyihin liittyvät ilmoittautumistiedot sisältävät rekisteröidyistä henkilöistä mm. seuraavat tiedot:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Organisaatio ja titteli
 • Mahdolliset ruoka-aineallergiat ja erityisruokavaliot
 • Mahdolliset muut henkilön ilmoittamat asiat

Säännönmukaiset tietolähteet
Muistakaa -valokuvanäyttelyn avajaisten osallistuvan sähköisellä lomakkeella ilmoittamat tiedot, muilla tavoin ilmoitetut tiedot

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään suojattuina ja rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa seuraaville tahoille:

 • Nammo-konsernin palveluksessa olevat määritellyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja juhlien järjestelyihin liittyvissä tehtävissä.
 • Tapahtumapaikkana toimivan Bio Rex:in palveluksessa olevat määritellyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja juhlien järjestelyihin liittyvissä tehtävissä.
 • Taiteilija Johanna Kare.

Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti yhden (1) kuukauden kuluessa. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Tietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi sekä tapahtumaan liittyvien jatkotoimien, kuten laskutuksen ja palautteen keräämisen mahdollistamiseksi.

Tapahtumaan liittyvien tehtävien suorittamisen jälkeen kaikki tapahtumaan liittyvät sähköiset ja paperiset henkilötietoja sisältävät dokumentit tuhotaan, viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa tapahtumasta.


Guest Register Privacy Policy for Muistakaa Photography Exhibition Opening Event

This is a Register Privacy Policy in accordance with the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Date of issue: 11 April 2024

Registrar
Nammo Lapua Oy
Patruunatehtaantie 15
62100 Lapua, Finland

Contact of the register
Data Protection Officer
Sirpaliisa Jussila
Äyritie 8 D, 01510 VANTAA

Phone: +358 50 5811 726
E-mail: dpo.finland@nammo.com

Name of the register
Arrangements for Muistakaa Photography Exhibition Opening Event

Processing of personal data
The personal data in this register is used to organize the Muistakaa Photography Exhibition Opening Event. The information will be provided as a list of participants for the organizations or persons arranging the event. The register will only be used for the above mentioned purposes. Data will not be disclosed outside the EU and EEA, nor will it be disclosed for marketing purposes.

Information content of the register
The registration information related to the guests for the Muistakaa Photography Exhibition Opening Event includes the following information:

 • The person’s first and last name
 • Email address
 • Organization and title
 • Possible food allergies and special diets
 • Possible other issues to consider informed by the person

Sources of information
Information provided by the participant in the electronic registration form or otherwise.

Registry security principles

The data is kept secure and the register is handled with care. Access to the register is restricted to the following recipients:

 • Persons employed by the organization Nammo Group who need the information in the course of their event related duties
 • Persons employed by the event location Bio Rex who need the information in the course of their event related duties
 • Artist Johanna Kare

The persons maintaining the register have a duty of confidentiality.

Right of inspection and right to request correction of information
Every person in the register has the right to check the information stored in the register and to request the correction of any incorrect information or the completion of incomplete information. If a person wishes to check or request the rectification of data stored about him or her, the request must be sent in writing to the data controller. If necessary, the controller may ask the applicant to prove his or her identity. The controller will respond to the customer within the time limit set by the EU Data Protection Regulation, generally within one (1) month. The data subject has the right to lodge a complaint against the processing of personal data with the supervisory authority.

Data retention period
Personal data will be kept for as long as is necessary to enable the data subject to register to the related event, as well as to enable the follow-up of the event, such as billing and the collection of feedback.

After completing the tasks related to the event, all electronic and paper documents containing personal data related to the event will be destroyed within three (3) months of the event.