Skip to content

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

(For English version, scroll down)

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laatimispäivä: 15.2.2023

Rekisterinpitäjä
Nammo Lapua Oy
Patruunatehtaantie 15
62100 Lapua, Finland

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tietosuojavastaava
Sirpaliisa Jussila
Äyritie 8 D, 01510 VANTAA
Puhelin: 050 5811 726
E-mail: dpo.finland@nammo.com

Rekisterin nimi

Nammo Lapua Oy / Lapua 100-vuotisjuhlat

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään Nammo Lapua Oy:n Lapua 100-vuotisjuhlien järjestelyitä varten. Osallistujien nimet voivat näkyä tapahtumien aikana välttämättömissä asioissa muille osallistujille. Nimitiedot luovutetaan osallistujaluettelona tapahtuman tiedotusta, ruokailuja tai muita tapahtuman järjestämiseen liittyviä asioita varten niitä hoitaville tahoille. Rekisteritietoja ei käytetä muuhun kuin tässä selosteessa mainittuun tarkoitukseen. Tietoja ei luovuteta EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö
Lapua100 -tapahtuman järjestelyihin liittyvät ilmoittautumistiedot sisältävät rekisteröidyistä henkilöistä mm. seuraavat tiedot:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Organisaatio ja titteli
 • Mahdolliset ruoka-aineallergiat ja erityisruokavaliot
 • Mahdolliset muut henkilön ilmoittamat asiat

Säännönmukaiset tietolähteet
Lapua100- tapahtumaan osallistuvan sähköisellä lomakkeella ilmoittamat tiedot, muilla tavoin ilmoitetut tiedot

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään suojattuina ja rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa seuraaville tahoille:

 • Nammo-konsernin palveluksessa olevat määritellyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja juhlien järjestelyihin liittyvissä tehtävissä.
 • Tapahtumapaikkana toimivan kulttuurikeskus Vanhan Paukun palveluksessa olevat määritellyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja juhlien järjestelyihin liittyvissä tehtävissä.
 • Tapahtumajärjestäjä Finland Events Oy:n palveluksessa olevat määritellyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja juhlien järjestelyihin liittyvissä tehtävissä.

Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Tietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi sekä tapahtumaan liittyvien jatkotoimien, kuten laskutuksen ja palautteen keräämisen mahdollistamiseksi.

Tapahtumaan liittyvien tehtävien suorittamisen jälkeen kaikki tapahtumaan liittyvät sähköiset ja paperiset henkilötietoja sisältävät dokumentit tuhotaan.


Lapua 100 year celebration Guest Register Privacy Policy

This is a Register Privacy Policy in accordance with the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Date of issue: 15 February 2023

Registrar
Nammo Lapua Oy
Patruunatehtaantie 15
62100 Lapua, Finland

Contact of the register
Data Protection Officer
Sirpaliisa Jussila
Äyritie 8 D, 01510 VANTAA

Phone: +358 50 5811 726
E-mail: dpo.finland@nammo.com

Name of the register
Arrangements for Nammo Lapua Oy / Lapua 100th anniversary celebrations events

Processing of personal data
The personal data in this register is used to organize the 100th anniversary celebrations of Nammo Lapua Oy / Lapua. The names of the guests may appear to other participants in necessary matters during the events. The information will be provided as a list of participants for the means of communication, catering arrangements or other needs related to the organization of the event. The register will only be used for the above mentioned purposes. Data will not be disclosed outside the EU and EEA, nor will it be disclosed for marketing purposes.

Information content of the register
The registration information related to the guests for the Lapua 100 event includes the following information:

 • The person’s first and last name
 • Email address
 • Organization and title
 • Possible food allergies and special diets
 • Possible other issues to consider informed by the person

Sources of information
Information provided by the participant in the electronic registration form or otherwise.

Registry security principles
The data is kept secure and the register is handled with care. Access to the register is restricted to designated persons employed the following organizations by who need the information in the course of their event related duties:

 • Nammo Group
 • The event location Vanha Paukku Cultural Center
 • The event organizer Finland Events Oy.

The persons maintaining the register have a duty of confidentiality.

Right of inspection and right to request correction of information
Every person in the register has the right to check the information stored in the register and to request the correction of any incorrect information or the completion of incomplete information. If a person wishes to check or request the rectification of data stored about him or her, the request must be sent in writing to the data controller. If necessary, the controller may ask the applicant to prove his or her identity. The controller will respond to the customer within the time limit set by the EU Data Protection Regulation, generally within one month. The data subject has the right to lodge a complaint against the processing of personal data with the supervisory authority.

Data retention period
Personal data will be kept for as long as is necessary to enable the data subject to register to the related event, as well as to enable the follow-up of the event, such as billing and the collection of feedback.

After completing the tasks related to the event, all electronic and paper documents containing personal data related to the event will be destroyed.