Gunsmith of Kunitomo Co. Ltd.

Teramachi-Bukkoji Shimogyo-ku
600-8032 Kyoto
Japan

Tel: +81 75 351 3037
Fax: +81 75 351 3041

trade@kunitomogs.co.jp

http://www.kunitomogs.co.jp

Ginza Gun Ltd.

13-7, Ginza 6-Chome, Chuo-Ku
104-0061 Tokyo
Japan

Tel: +81-3-3543-0102
Fax: +81-3-3543-0502

info@ginzagun.com

http://www.ginzagun.com